Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.Kira da durduğum ev in kömürlük veya eski eşya ları koyabilecek yerimiz yok ne yapa biliriz. Bize yer vermek zorunda mı
Sayın Tunç Yasal olarak böyle bir alan oluşturulma zorunluluğu bulunmamaktadır.
15.07.2017 - Ercan tunç
Dededen kalma yerimize dedem 4 katlı bir bina yaptı. Anlaşmalı olarak bir daireyi oğlan kardeşine miras hakkı olarak verdi. Geri kalan 2 dükkan ve 3 daire kendisine kaldı. Üst kat dublex tapu olarak görünüyor.Bunlar kendi hakları olan daireyi sattı. Sattıkları kişiye çatıda hakkınız var diye soylemisler. Aramizda husumet cikti çatı kati kullanımı icin ne yapmamız gerekiyor. (Tapuda dublex yani çatı normalde bize ait sadece onlar orada yaşarken akraba diye izin veriyorduk ama artık kendi çatımıza yabancı sokmak istemiyoruz.)
Bina mimari projenizi esas alarak ortak alan olarak kayıtlı bulunan yerlerin kişisel amaçlarla kullanımına engel olmak üzere Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir.
10.07.2017 - Girl Swiftie
Merhabalar kazan Dairesi olarak kullanılan alanının kazanın iptal edilmesi nedeniyle görevli oturma alanına katılmasında herhangi bir sakınca var midir. Ayrıca alınması gereken karar da oy çokluğu mu yoksa oy birliği mi aranır ?
Sayın Demirci Mimari projenizde değişiklik anlamına gelen tadilatlar için KMK 19.madde gereği kat maliklerinin beşte dördünün olurunu almanız gerekmektedir.
10.07.2017 - Cahit DEMİRCİ
Apartman yöneticisiyiz apartman çevresinde kedi köpek beslenmesini istemiyoruz . Bununla ilgili apartman sakinleriyle konuşuldu , yazı gönderildi ama kurallara uymuyorlar . Neler yapılabilir ? Kanunen haklarımız nedir? Şimdiden teşekkürler
Sayın İzgördü Bina yönetm planınızda bina ortak alanlarında ve bağımsız bölümlerde hayvan beslenmesi yasaklanmış ise ve kat malikleri kurulu yöneticiye bu konuda dava açma yetkisi vermişse Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınızı bulunmaktadır.
10.07.2017 - Berna izgördü
Giriş Katta oturuyorum.Site toplantısında haberim olmadan alt kat bodrumun dan (benim alt katimdan) otopark a kapı açacakları kararı alınmış nereye ve nasıl itiraz edebilirim. Ve açabilirler mi?
Sayın Akbasak KMK 33.madde gereği,"Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder."dava açmalısınız.
09.07.2017 - Cüneyt akbasak
sayın yöneticim merhabalar bizim binamız 5 katlı 10 daire iki dairedeki komşularımız almanyada daireler kombili bu iki komşu yazın geliyor üst katlardaki komşular kışın ısınmada sıkıntı yaşıyor kanuni olarak bir yaptırım varmıdır.Gelen gaz ücretine katkıda bulunması diye duyduk bu doğrumudur. ikincisi almancı komşular aidat ödemek istemiyorlar aidat ödemeleri gerekmiyormu.teşekkür ederim.
Sayın Yavuz Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.Bağımsız bölümlerin bir süre kullanılmamamsı bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz. Kombili binalarda yakıt giderinin paylaşılması hususunda bir yaptırım yada zorlama sözkonusu değildir.
09.07.2017 - mehmet yavuz
merhabalar, 12 dairelik apartmanımızda kapı komşumla sürekli terlik,ayakkabı vs. kavgalarımız oluyor .Karşılıklı olarak sürekli birbirimizden şikayetçi oluyoruz.KEndi huzurumuzu kaçırdığımız gibi apartmandaki sakinler de malesef bu duruma maruz kalıyor.Hakaret kısmını da malesef geçtik işin sonunda cinnet olmasından korkuyorum.İkimiz de ev sahibiyiz. Söz konusu uzlaşma mümkün görünmemekle beraber Apartmanda imza toplanıp yan komşum apartmandan gönderilecek.Böyle birşey mümkün mü? Lütfen konuyla ilgili bilgi rica ediyorum.
KMK 25.madde "Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler. (Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./12.mad.) Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir. Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması; b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi; c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması. (Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./12.mad.) Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer." dışında bir kat malikinin mülkiyet hakkının kısıtlanması yada sonlandırılması, binadan tahliyesi gibi bir karar alınamaz.
08.07.2017 - gnl23
apartmanda yönetici her yıl daire sahipleri tarafından sırayla olması gerekmezmi ayrıca alt dairedekiler asansör kullanmadığı zaman asansör parası vermek zorundamı yada atıyom üst daireler asansör kullandığı için 40 tl ise alt daireler 30 olması gerekmezmi asansör kullanmadığı halde yöneticinin cebine para atıp atmadığını nasıl anlarız
Sayın Yarar Sayın Yavuz Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır. Yöneticilik zorlama ile yapılacak bir görev olmayıp kişinin kabul beyanı gerekeceğinden sıra ile yöneticilik kabul görmediği sürece zorlama ile yapılamaz.
07.07.2017 - yasemin YARAR
İyi Çalışmalar, benim iki sorum olacak. 1. Kapıcı için ödenen katkı payı dairelerin arsa payı oranına bakılmaksızın her daire tarafından eşit ödenmesi gerekiyor değil mi? 2. Apartman aidatları ise dairelerin arsa payı oranlarına göre düzenleniyor. Ancak bu düzenlemeye göre kot altında bulunan ve tadilat görmeden önce çıkmanın altında kaldığı ve daha küçük m2 ve arsa payına sahip olduğu için düşük aidat veren bir ev sahibi, çıkma hizasına kadar evini tadilatla büyütüp, dolayısyla ısınma (kalorifer peteklerini de aynı şekilde arttırınca) eskisinden daha fazla kullanıma katılmış oluyor ancak halen aynı aidatı ödüyor. BU konuyla ilgili ne önerirsiniz? (bir de tüm bu mevzuuların yasal anlamda tabi oldukları kanun Kat Mülkiyeti Kanunu ve Konut Kapıcıları Yönetmeliği dışında ilgili bir kanun ve/veya yönetmelik var mıdır?)
Sayın Tuğçe Bağımsız bölümde değişiklik mimari projeye eklenmiş ve arsa payı düzeltilmiş ise bu durumda aidat ödemelerinin de arsa payı oranında düzenlenmesi gerelkir. KMK 19.madde gereği bina mimari projenizde değişiklik anlamına gelen bağımsız bölümdeki değişiklik için kat maliklerinin beşte dördünün oluru alınmamışsa bu durumda Sulh Hukuk mahkemesinde dava açma hakkınız bulunmaktadır.
07.07.2017 - TUGCE
Merhaba. Apartmanımızda yönetim bana ait. Dün başka bir apartmandan bi bayan geldi ve bizim apartmandaki bi kaç daire hakkında şikayette bulundu bahçelerini kirlettiğini söyledi. Bir daha olursa apartmanımız hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ne yapmam gerekiyor ?
Sayın Arslan Kendi binanızda genel bit duyuru yaparak uyarıda bulunmaıl binanız hakkında bir cezai işlem yapılırsa ilgilisine rücu edeceğinizi bildirmelisiniz.
06.07.2017 - Nadire arslan