Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.29.o9.2014 Tarihin de Ataşehir den bir daire aldım. 7 Ay sonra apartman toplantısı yapıldı Yönetici bana Mayıs 2013 den önce 6 yıl apartman da kapıcı olarak çalışan birinin iş akdini fehs etmişler . işten atılan o şahıs da yönetimi avukatı aracılığı ile iş mahkemesine şikayet etmiş. sigorta primlerini noksan yatırdıklarını ileri sürerek apartman yönetimini 12.400 TL lik tazminata mahkum ettirmiş, bu meblağdan benim daireme 1.200 TL borç düştüğünü ödemem gerektiğini söyledi. Ben de 634 SKMK da konuya ilişkin yargıtay kararı var " DAİRESİNİ SATMIŞ OLSA BİLE, ESKİ MALİK, MÜLKİYETİ ALTINDA BULUNDUĞU SÜRE İÇİNDEKİ GİDERLERDEN SORUMLUDUR. Y. 5. HD. 15.02.1982. E.1982/826 K. 1982/1175" kendisine okudum ve sigorta primleri ile buna ilişkin faizlerin eski kat malikinden alınması gerektiğini belirttim. 03.09.2015 günü yöneticinin kapısını çalarak daireme ait haziran-temmuz-ağustos 2015 aidatları tutarı olan 225 TL yi uzatarak makbuzumun verilmesini istedim. Bbuna karşılk yönetici bana.: ben senin dairene ait makbuzları kesmiyor, aidatları da almıyorum. önce 1.200 TL lık ssk cezasını ödersin. sonra aidatlarını tahsil ederim dedi. Bende almadığına dair bana bir yazılı belge ver almak zorundasın dedim. Belge felan vermiyorum git bildiğin yere şikayet et dedi. Yönetici KMK un 35. maddesine göre bankada hesap açmamış aidatları elden gelir makbuzuyla tahsil ediyor. Muaccel duruma düşmemek için bu durum da ne yapmalıyım. lütfen beni aydınlatırsanız çok memnun olurum.
Sayın Uygun Kat Mülkiyeti Kanunu 35.madde gereği "Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması" hesap açma görevi olan yöneticinin bu görevini ifa etmemesi nedeniyle uyarılmasını teminen yargı yoluna başvurabilirsiniz. Aidatlarınızı PTT havalesi yolu ile adrese teslim yollayabilr yada erekçenizi belirterek Sulh Hukuk mahkemesinden tevdi mahalli tayini için dava açabilirsiniz.
04.09.2015 - Nevzat UYGUN
SLM IKAMET ETTIGIM APARTMANDAKI KAPICIMIZIN ISİNE SON VERILDI.KAPICIMIZ 2 SENELIK SIGORTASI ODENMEDIGI ICIN APARTMANI MAHKEMEYE VERMIS.SUAN BOS DURUMDA OLAN KAPICI DAIRESINI OYBIRLIGI ILE KARAR ALIP KIRAYA VEREBILIRMIYIZ.TESEKKURLER.
Sayın Yapıcı Kat Mülkiyeti Kanunu45.madde gereği,"Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklâm maksadiyle kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir." oybirliği ile alınacak kararla kiralanması mümkündür.
04.09.2015 - YASEMIN YAPICI
Üstadım kat mülkiyet kanunu 20. Madde kapsamında kat malikleri kapıcı kalorifrrci bahçıvan bekçi giderlerine eşit oranda ortak yerlerin bakım onarım sigorta yönetici aylığı vs gibi giderlere arsa payına katılacağı belirtilmiş ise de herkesin ortak kullandığı Wi fi havuz atık su avukat giderini hangi gerekçe ile arsa payına göre ödeyecek bu adalet hakkaniyet ve nefaset kurallarına uygun mu ayrıca bu ücretler yönetim planında eşit olarak ödenecek denilmesi rağmen yönetim planı değiştirilmeden genel kurul kararıyla arsa payı oranında ödenir şeklinde değiştirildi. Bu durum hukuka uygun mu. Teşekkürler ve saygılar
Sayın ÖZATA kat Mülkiyeti Kanunu oldukça eski ve günümüz siteleri kapsayan tatmn edici bazı hükümler içermemekte Ancak bunun çözümü de sağlıklı anataşınmazın özelliklerine yanıt veren yönetim planı düzenlemek ile mümkün. Zira yönetim planı bir anataşınmazın anayasası konumundadır. Yönetim planındaki gelir paylaşımı esas olup buna aykırı bir karar alınması halinde karar katılmayan kat maliki KMK 33.madde gereği, "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına vebunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine görederhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder."dava açarak kararın iptali istenmelidir. İptal edilmeyen kat malikleri kurulu kararları uygulanmaya müsaittir.
03.09.2015 - Ragıp özata
Kendime özel asansor yaptirmak istiyorum.prosedür nedir..sakinlerin kacindan izin almak gerekir.tesekkurler
Sayın Kaynak Öncelikle belediyeden temin edilecek mimari projenizde asansör yeri olup olmadığına bakmalı, asansör yapımı için binanın fiziki koşullarının uygunluğunu araştırmalısınız. Şayet projede asansör varsa, T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4122 K. 2008/5028 T. 28.4.2008 ANATAŞINMAZIN KORUNMASI ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) • MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) • KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) 634/m.19 ÖZET : Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mimari projede var olan asansör teşkilatının yapılmamış olması da gözetilerek bu eksikliğin giderilmesini isteme hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu eksikliğin giderilmesi için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek yoktur. DAVA : Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü: KARAR : Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anataşınmazın onaylı mimari projesinde asansör yeri ve boşluğu ile birlikte asansör mevcut olmasına karşın bu güne kadar asansör yapılmadığını ileri sürerek, asansör yapımıyla ilgili olarak asansör yapımına gerek olmadığına ilişkin 15.05.2004 ve 09.10.2004 tarihlerinde alınan kat malikleri kurulu kararlarının iptalini, anlaşmazlık konusu olan asansör teşkilatının masraflarına tüm kat maliklerinin, arsa payları oranında katılmaları koşuluyla yaptırılmasını istemiş, mahkemece davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri anataşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak onaylı mimari projede mevcut olan asansör teşkilatının bu güne kadar yapılmadığı da gözetilerek bu imalat eksikliğinin giderilmesini istemek hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu noksanlığın tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir. O halde, mahkemece toplanan delillere, onaylı mimari projedeki duruma göre asansör teşkilatının yapılmasına, masrafının tüm kat maliklerince karşılanmasına karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi ve davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. karar alınmaksızın yapımı istenebilir. Ama projede asansör yoksakat malikleri kurulunun bu konuda 42. ve 43.madde kapsamında karar alması gerekecektir.
03.09.2015 - Burak Kaynak
Sitemiz 76 daire ve 4 dükkândan oluşmaktadır.Kalorifer(kömür)ile ısınılmaktadır.Dükkânlardan ikisi kömür ve aidat ödemelerini hep bir yıl geriden bölük pörçük yapıyor veya yapmıyor.Yönetim kurulu kararı ile onların kalorifer bağlantılarını kapatabilir veya kesebilir mıyız?Dükkânların kalorifer bağlantısı sonradan eklenti yapılmış,projede olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederiz...
Sayın Kahraman Bağlı olduğunuz belediyeden tesisat projesi örneğini alarak tespitte bulunmalısınız. Ancak yöneticiye kanın ödeme yapmayanlar hakkında icra şlemi başlatma hak ve yetkisi vermiş olup yasal işlem yapmanız yönetici olarak görev ve sorumluluğunuz kapsamındadır. Kişilerin ısınma haklarını bu yolla ellerinden almanız hukuki olmayacaktır.
03.09.2015 - Muhammed Kahraman
apartmanda dublex dairenin üst katını ayırıp kiraya veren daire sahibi apartmanda meydana gelen asansör tamirinde hem kendi hemde üst kat için para ödemesi gerekmiyormu
Sayın Temzgöl Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği, "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ", güçlendirme" ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) "yüzde beş" hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür."belirlenen aidat ödemeleri bağımsız bölüm başına ödenecek kalemlerdir. Yyani tapu kaydı gereği bağımsız bölüm numarası olmayan bir yer için kat malikleri kurulu kararı alınmadıkça ayrı bir ödeme talep edemezsiniz.
02.09.2015 - asiye temizgöl
Merhaba 2003 yılında emlak bankasının gebzede yaptığı emlakkonut mutlukent evlerinden aldık. Evimizin önünde havuz ve hemen apartmanın bahçe sınırında halı saha var. bugün aldığımız duyuma göre önce işletmesini alan daha sonrada havuzun mülkiyetini üzerine alan şahıs havuz ve halı saha yerine bina yapacakmış. Buna hakkı varmııdır?Biz evi alırkan havuzlu diye fark ödeyerek satın almıştık evimin değeri düşüyor bu durumda ve bu şekilde oturmak istemeyiz. Bu durumda ne yapmalıyız .Teşekkür ederiz
Sayın Zaman Mimari projeniz, size sunulan satış sözleşmesi ve proje bilgileri kapsamında yasal taleplerinizi kullanmalısınız. Ancak bir avukattan yardım almanızı öneririz.
01.09.2015 - nüveyra zaman
8daireli apartmanda oturuyorum merkezî sistem kalorifer kurdurmak istiyoruz ama 2daire ile anlasamadik bunlar balkonlarina kati yakıtlı kalorifer kurabilir ler mi boyle hakları varmi
Sayın Menis Kat Mülkiyeti Kanunu 42.madde gereği, "Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir." karar alınarak ısınma sistemi değişikliği yapılabilir.
01.09.2015 - Alimemis
tokinin yapmış olduğu konutlarda ev sahibiyim.bina altında bulunan elektrik panosunda olan bir arızadan dolayı televizyonum bozuldu.ve baya bir masraf çıkıyor ben bu masrafı site yönetiminden talep edebilirmiyim...?
Sayın Volkan Kat Mülkiyeti Kanunu 19.madde gereği, "Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz." ortak tesisten kaynaklanan bir zarar sözkonusu ise bina yönetimi zararı karşılamak durumundadır.
01.09.2015 - volkan
site yöneticisi toplantı yapmadan tamirat amaclı para toplayabilir mi ?
Sayın Kütükçü KMK 35.madde gereği, "KMK 35.madde gereği, "Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması." yöneticilik görevi sürdürülür.Yönetici bu düzenleme dışında keyfi davranamaz.
01.09.2015 - seyfi kütükcü