Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.İyi günler. Yönetim planınada tarihi belli olan yıllık kurul toplantı tarihinde karar defteri noterliğe kapattırılır mı, yokasa karar defterleri yılbaşlarında mı noterliğe kapattırılır? Noterin defteri kapatmasında gelir giderleri mi hesaplar? hayırlı işler.
Sayın Hayal KMK 36.madde gereği, "Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir." defterinizi ara tastik işlemi yapılmalıdır.
18.04.2014 - Niyazi HAYAL
merhaba ben 51 blok 810 daireli bir sitede oturmaktayım , binamız 20 dairelik. Site yönetimimiz mevcut ve ayrıca bina yönetimimiz var. site yönetimi bina sakinlerine sormadan binamızın içine dış kapıyı göreceği şekilde kamera taktırmış ne bina yöneticisinin haberi var nede karar defterinde onayımız ve istemediğimiz ve haberimiz olmadığı halde 250 TL daire başına parasını istiyorlar size sorum böyle bir hakları var mı ?bize sormadan ve istemediğimiz halde kamera takabilirler mi ?bunu nasıl itiraz ederiz ve söktürebiliriz? Karar defterine karar mı almalıyız yoksa mahkemeye mi başvurmalıyız? site yönetimine itiraz ettik bize hakaret edip biz yaparız kamerayı söken olursa cezasını öder diye birde tehdit ettiler en kısa zamanda cevap yazarsanız memnun olurum şimdiden teşekkürler,
Ssayın Analan Yönetici KMK 35.madde gereği, "Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması." görev yapar.Karar alınmayan bir konuda hayati bir gereklilik elzem bir durum sözkonusu değilse yetki kullanamaz. Sulh hukuk mahkemesine başvurarak yöneticinizin keyfi uygulamalarının denetlenmesini sağlamanız mümkündür.
17.04.2014 - NAZAN ANALAN
İyi Günler. 16 Daireli Bir apartmanımız var giriş katta oturan bi komsumuz asansorumuz bozuldu yaklasık bır senedir calısmıyor ben asansor parası vermicem diyor kat mulkıyetının 20.Maddesine göre vermesi gerekir . 16 daireden 15 inden imza topladık ve bu komsu vermemekte ınatcı ne yapmamız gerekir
Sayın Metinkaya kMK 20.madde gereği bina giderlerini ödemeyenler hakkında yönericinin icra takibi başlatma hak ve görevi sözkonusu olduğundan yasal süreci başlatmalısınız.
17.04.2014 - Serkan Metinkaya
merhaba sözleşme ve senet imzalayarak tuttuğumuz aparttan söz verdiğimiz zamandan 3 ay önce çıkmaya yasal olarak hakkımız varmı. vazgeçip çıkabilir miyiz.
Sayın Deniz Sitemizde kat mülkiyeti hukuku ile ilgili sorular yanıtlanmaktadır. Sorununuzu sözleşme hükümlerinizi dikkate alarak çözmeniz gerekmektedir.
16.04.2014 - sibel deniz
merhabalar. ben 32 dairelik bir apartmandda 45 senelik ev sahibiyim. apartmanımızda 45 senelik. şunu sormak istiyorum . ben 45 sene boyunca hiç yöneticilk yapmadım. fakat şimdi yönetici olmak istiyorum . bu uzun süre zarfında çoğunluk sağlanmadan yönetici olabilme hakkım varmı ? nasıl yönetici olabilirim ? nasıl bir yol uygulamam gerekir ? yöneticilik yapmamış olmam ( 45 sene içerisinde ) bana bir hak sağlarmı ? teşekkür ederim.
Ssayın Kapar Yöneticilik sıra ile yapılan bir görev alma durumu değildir. KMK 34.madde gereği, "Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır eski yönetici tekrar atanabilir." seçilen kişi yasal yönetici sayılacağından bina toplantınızda aday olmanız ve seçilmeniz gerekmektedir.
16.04.2014 - ismail hakkı KAPAR
oturduğum sitenin kapıcısı sgk ye emeklilik dilekçesi vermiş. kıdem tazminatını istiyor. kapıcı sitede 20 senedir çalışıyormuş. bende evi 6 seneye yakındır aldım. acaba bende herkes gibi aynı miktar ödeyeceğim? ve bir avukata danıştım bana emekli ikramiyesini sgk vermeli dedi. yoksa bu kıdem tazminatını sgk mi ödeyecek?
Sayın Dere Binada çalıştırılan kapıcının işvereni kat malikleridir. Bu nedenle tüm tazmnat, ücret, fazla çalışma gibi yasal haklarınını ödemek durumunda olan da kat malikleridir.Son işveren olarak kapıcının bu tazmşnatı hak ettiği tarihteki ev sahipleri dikkate alınacağı için tüm tazmnatı ödemek durumunda olan sizsiniz. Ancak evi satın aldığınız kişiye rücu edebilirsiniz. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2001/18-642 K. 2001/662 T. 3.10.2001 • ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Yeni Malik ) • KIDEM TAZMİNATI ( Yeni İşverenin Önceki Dönemlerden Sorumlu Olması-Kapıcı Giderleri-Yeni Malik ) • KAPICI GİDERLERİ ( Yeni Malikin Sorumlu Olup Olmayacağı ) • YENİ KAT MALİKİN KAPICI GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Borcun Yasal Olarak Ödenmesi Gereken Tarihte Malik Olmanın Yeterli Olması ) 1475/m.14/2 634/m.20/a ÖZET : Kapıcı giderlerine tüm malikler eşit olarak katılmalıdır. Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. 1475 sayılı İş Kanununun 14/2. maddesi gereğince işyerinin devri sebebiyle başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdemi değişik işverenlerde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Her ne kadar daha önceki işveren işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasında işçinin aldığı ücretle sorumlu ise de, son işveren tüm süreden sorumludur, ancak önceki işverenlere sorumlulukları oranında, rücu edebilir. DAVA : Taraflar arasındaki "itirazın iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 30.11.2000 gün ve 1999/2408 E-2000/1173 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 26.3.2001 gün ve 2001/1871-2741 sayılı ilamı ile ( ...Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden her biri kapıcı giderlerinden, ( ücret, sigorta primi, kıdem tazminatı vs. ) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. Bu sorumluluk, borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. Somut olayda, apartman kapıcısının görevden ayrılıp kıdem tazminatını hak ettiği tarihte davalı malik olup, yönetime ve sigortaya karşı bu borcun tamamından sorumludur. Hesaplanan kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa, ödediği kıdem tazminatının kendisinden önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir. Açıklanan nedenlerle, davalının, bağımsız bölümünü satın aldıktan sonra geçen süre ile sınırlı olarak kıdem tazminatının ödenmesinden sorumlu olacağına ilişkin mahkeme kararı doğru bulunmamıştır.
16.04.2014 - adil dere
sayın yetkili yapılan koparatif olarak a ve b lok olmaz üzre 2 binayız b blokta aidat ödemelerinde çok sıkıntı var ve alacagımız miktar aşırı derecede ve toplantılarda hiç bir karar alamıyoruz ve toplantılara katılım sağlıyamıyoruz ne yalıtım nede başka iş yaptıramıyoruz. A blok olarak b blogun yönetni ayırmak ve baglantılarımızı kesmek istiyoruz acaba bu mümkünmü eger mümkünse nasıl bir yol izlemem lazım...yardımcı olursanız çok sevvinirim..saygılarımla
Sayın Acar Bina yönetim planınız, belediye de kayılı mimari projeniz sizi bir bütün olarak kayıtlamış ise blok kararı alarak ayrılmanız mümkün olmayacaktır. Ortak alanlarınız var ise bu hususu belediye ile değerlendirmek üzere ancak tüm iki blok katmaliklerinin beşte dördünün oluru ile yönetim planı değişikliği yaparak yönetimlerinizi ayırabilirsiniz.
15.04.2014 - fatih ACAR
ada yönetimi tarafından adanın etrafına duvar yapılması işi kararı alınmış ancak karar alınmadan önce işin maliyetine dair herhangi bir bilgilendirme hiçkimsye yapılmamıştır. bir liste dağıtılarak şu kadar maliyetle bu iş yapılacak ve paraı ödeyin diyorlar. ancak, biz apartman olarak bu işin yapılmasını istemiyoruz. ayrıca diğer adalar yarı fiyatına aynı işi yaptırıyorlar. bu durumda ne yapabiliriz...
Sayın Erdoğan Kat maliklerinizin üçte birnin talebi ile yönetimden konu hakkında olağanüstü toplantı düzenlemesini talep edeblir yada konu hakkında kat malikleri kurulu kararı alınmadığından bahisle Sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz.
15.04.2014 - kaan erdoğan
Sayın yetkili, Apartmanımızda sadece iki aracın sığabileceği büyüklükte bir garajımız var. Ben ve bir komşum (ikimiz de kiracıyız) apartmanda oturan diğer sakinlerin izinlerini alarak bu garajı kullanırken, dün apartmanda bir dairesi olan ancak şuan içerisinde kiracı olan ve kendisi başka bir yerde oturan ev sahibi başka bir semtte oturmasına rağmen garaja aracını park etmiş ve mülkiyet hakkı olduğunu söylemektedir. Bildiğim kadarıyla oturmadığı bir apartmanın garajını kullanma hakkı yoktur. Kişi ile münakaşa etmek yerine yapılabilecek en doğru adım nedir? Bir çekici çağırmak mıdır? Teşekkürler.
Sayın Tuna,KMK 16.madde gereği, "Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibiyerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payıile oranlıdır." 18.madde, "Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur." bu düzenlemelr gereği kat maliklerinin bu hakkı mülkiyet hakkının doğal sonucudur. Ortak alanların kullanımında bir kat malikleri kurulu kararınız yoksa bu kat malikiin yada kiracısının otoparkı kullanmasına endgel olamazsınız.
15.04.2014 - Eda Tuna
Apartmandan evini satıp taşınan kat Maliki hala apartman yönetim kurulunda ve resmi evraklara ıslak imzalı cevap vermekte.yasalmıdır,nasıl bir itiraz gerçekleştirebilirim?
Sayın Gürler, Bu kişi yönetici ise yöneticinin kat maliki olması zorunlu olmadığından görevine devam edebilir.
15.04.2014 - Tuba Akın gürler